Αίτηση συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.: «Δομοστατικά Έργα»,

παρακαλούνται από 15/7/2018 να στέλνουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

στο : retrofit@puas.gr 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν κατά την ημέρα της συνέντευξης, (μετά το πέρας των αιτήσεων), τα οποία είναι:

  • Φωτοαντίγραφα πτυχίων, διπλωμάτων ξένων γλωσσών. Όσα πτυχία είναι ξενόγλωσσα να προσκομίζεται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  • Βεβαιώσεις σεμιναρίων
  • Δύο φωτογραφίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί κατά την κρίση του υποψηφίου να συνεκτιμηθεί στην επιλογή του για την παρακολούθηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Κόστος διδάκτρων Π.Μ.Σ.  3500 Ευρώ για τα 4 εξάμηνα, κατανεμούμενα σε 4 δόσεις.